Provincie Oost-Vlaanderen houdt geld achter

Door Marius Meremans op 7 december 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Cultuur, Efficiënte overheid, Jeugd, Sociale Zaken, Sport

Hoewel het Vlaams Regeerakkoord heel duidelijk stelt dat de provincies vanaf 1 januari 2017 worden afgeslankt, probeert de provincie Oost-Vlaanderen op creatieve wijze de centen te vrijwaren. Vroegtijdig stopzetten van persoonsgebonden beleid en het verschuiven van financiële middelen naar grondgebonden bevoegdheden, zorgt ervoor dat inventarissen van persoonsgebonden bevoegdheden magerder uitvallen en dat Vlaamse en lokale overheden mogelijk minder beleid en minder middelen zullen ontvangen. “Het spijtige gevolg van dit ‘provinciale egoïsme’ is dat de sectoren ‘Cultuur’, ‘Welzijn’, ‘Armoedebestrijding’ en ‘Jeugd’ het kind van de provincierekening zullen worden”-vertelt Marius Meremans.

Provincies afslanken

Het is geen geheim dat N-VA geen liefhebber is van het provinciale niveau, maar onze partij honoreert volledig de gemaakte afspraken. De tekst in het Vlaams regeerakkoord stelt daarom de afslanking van de provincies voorop. “We slanken de provincies verder af. Ze focussen vanaf nu op de grondgebonden bevoegdheden. De persoonsgebonden bevoegdheden verliezen ze…. De provincie Oost-Vlaanderen is wel heel creatief om bevoegdheden en middelen binnen te halen.

Vanaf 2017 zal de provincie geen enkele persoonsgebonden bevoegdheid meer uitoefenen. De persoonsgebonden bevoegden zijn onder meer: cultuur, welzijn, sport, jeugd, flankerend onderwijsbeleid en gelijke kansen. Deze bevoegdheden worden doorgegeven aan ofwel de Vlaamse overheid ofwel een stad of gemeente. Nu de deadline voor de revisie van de provinciale inventarissen en de provinciale begroting voor 2016 bekend zijn, kunnen enkele opvallende conclusies worden getrokken.

Goede huisvader tot 31 december 2016

“Hoewel ik toejuich dat de provincie terugplooit op de grondgebonden materie, zou het fatsoenlijker zijn om de persoonsgebonden taken als een goede huisvader uit te voeren tot en met de laatste dag, 31 december 2016” - vertelt Marius Meremans.  Door nu al persoonsgebonden dienstverlening en facultatieve subsidies te schrappen zullen lokale besturen of de Vlaamse overheid geconfronteerd worden met een aantal lacunes. Zolang de provincies bestaan moeten ze voor N-VA op een efficiënte, correcte en transparante wijze bestuurd worden.

De mokkende provincie

Dat de provincie haar grondgebonden budget probeert te spijzen met middelen van de persoonsgebonden materie blijkt uit het budget 2016. Hierna enkele opvallende verschuivingen:

Het budget ‘woonbeleid’ neemt toe met maar liefst 1.200.000 euro ten koste van het welzijnsbudget. Hierdoor verdwijnen bijvoorbeeld subsidies dak – en thuisloosheid maar krijgen grondgebonden innovatieve woonprojecten meer middelen.

In het domein onderwijs valt het flankerend onderwijs beleid onder de persoonsgebonden bevoegdheden. Door de subsidiereglementen zo te herschrijven dat enkel nog grondgebonden elementen subsidies kunnen krijgen, beschermt de provincie ongeveer 1.400.000 euro middelen voor flankerend onderwijsbeleid.

Voor cultuur is de verschuivingstendens al langer zichtbaar met betrekking tot facultatieve subsidies en het erfgoedbeleid. Het roerend erfgoed (wat persoonsgebonden is) moet inleveren op het budget maar onroerend erfgoed neemt een steeds groter deel in van het provinciale budget. Een aantal subsidies aan culturele verenigingen en initiatieven worden geschrapt of verminderd en deze middelen worden verschoven naar onroerend erfgoed.

Cultuur en welzijn worden de dupe

“Door de bovengenoemde verschuivingen houdt de provincie Oost-Vlaanderen geld achter voor haar eigen grondgebonden bevoegdheden en blijft vooral minder geld beschikbaar voor onder andere cultuur, welzijn en jeugdbeleid. Dat is iets wat me enorm tegen de borst stoot” – aldus Marius Meremans.

‘Zeker is wel dat we samen met onze provincieraadsfractie deze evolutie in het oog houden en we zullen dit ook op tafel leggen bij de bevoegde minister. Daarvoor zijn welzijn, cultuur en jeugd ons te dierbaar – en ook al diegenen die daar het beste van zichzelf geven ‘

Klik hier voor het beeldfragment.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is