Tussenkomsten Marius Meremans tijdens begrotingsdebat 2016

Door Marius Meremans op 19 december 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Cultuur, Efficiënte overheid, Jeugd, Vlaams Parlement

 

Op 17 en 18 december vonden in het Vlaams Parlement de slotdebatten plaats over de Vlaamse begroting voor 2016. Als effectief lid van de commissies Cultuur en Binnenlands bestuur kwam ik tussen over verschillende onderwerpen. Hierna een korte samenvatting

Moedige keuzes in sociaal-cultureel werk in afwachting van een nieuw decreet:

Klik hier voor beeldfragment

De oppositiepartij Sp.a heeft wat het sociaal-cultureel werk betreft, steevast de mond vol over meer instroom en een meer middelen voor de sociaal-culturele bewegingen. Als deze Vlaamse regering dan de nieuwe instroom en de financiering voor bewegingen optrekt, zou sp.a net tevreden moeten zijn. Maar zelfs de moedige keuzes van deze Vlaamse Regering om van de grote organisaties een solidariteitsbijdrage te vragen die de instroom en financiering voor bewegingen mogelijk maakt, wordt niet in dank afgenomen. Sp.a vergeet dat het manna niet uit de hemel valt en de overheid rekening moet houden met de budgettaire context. Er is geen en-en-en-verhaal mogelijk. Hoog tijd om de voorstellen uit mijn conceptnota ter harte te nemen en een nieuw kader voor het sociaal-cultureel werk uit te tekenen.

Voeren van een cultuurpolitiek met extra middelen voor cultuur:

Klik hier voor beeldfragment  

De culturele sector voorspelde bij het aantreden van deze Vlaamse Regering het einde van het cultuurbeleid. Ondertussen zijn veel onheilsberichten met stille trom verdwenen. Dat is logisch wat deze regering heeft een hart voor cultuur. Er wordt in 2016 niet bespaard op het beleidsdomein cultuur maar er wordt maar liefst 3 miljoen euro extra in geïnvesteerd.

Als N-VA houden wij vast een cultuurpolitiek en pleiten we onder meer voor belangrijke stappen voorwaarts bij de invoering van een gereglementeerde boekenprijs, die het boek als cultuurproduct moet beschermen. Daarnaast wijzen we graag op de blijvende nood aan een gedegen basisfinanciering (lees subsidies of investering) die complementair is aan het aanboren van alternatieve financieringsbronnen.

We mogen best trots zijn op onze Vlaamse cultuur en daarom vind ik dat we het cultuurbeleid dat we voeren wat extra in de verf kunnen zetten door bijvoorbeeld een promocampagne te organiseren over ‘het boek’ als een van onze culturele producten.

Tot slot wijs is andermaal op het feit dat provinciebesturen zeer creatief omspringen met het inventariseren van persoonsgebonden bevoegdheden die ze moeten afstaan. Boer Sven, let op uw ganzen en zorg ervoor dat elke provinciale euro voor cultuur een euro voor cultuur blijft.

Oproep uitbouw van een stevig lokaal jeugdbeleid:

Klik hier voor beeldfragment 

Ik herken dat de planlast voor het jeugdwerk hoog is en zie hierin ook een taak voor lokale besturen om te investeren in jeugd. Als een lokaal bestuur het jeugdbeleid ter harte wil nemen, kan ze hiervoor  een jeugddienst met jeugdconsulenten uitbouwen die de plan(over)last voor vrijwilligers vermindert. Ook voor de planlast bij jeugdhuizen kan een lokaal bestuur een jeugdhuiscoördinator aanstellen om vrijwilligers te ontlasten. Vanuit N-VA zullen we alvast de uitbouw van een sterk lokaal jeugdbeleid bij onze lokale mandatarissen promoten.

Standaardnederlands moet opnieuw op VRT:

Klik hier voor beeldfragment 

Eén van de meest populaire tv-reeksen op de VRT was flikken. Alle acteurs spraken toen Standaardnederlands en de serie was immens populair bij jongeren. Het zou goed zijn, mocht er opnieuw eens een fictiereeks in Standaardnederlands worden uitgezonden want op die manier zouden jongeren kunnen ervaren dat een serie in standaardtaal even cool is als een mooie serie in een streektaal.

Bestuurskrachten gemeenten, vrijwillige fusies en samenvallende samenwerkingsverbanden:

Klik hier voor beeldfragment 

We willen als Vlaanderen bestuurskrachtige gemeenten die meer bevoegdheden aankunnen. Daarom is het goed dat Vlaanderen het instrument ‘bestuurskrachtmonitor’ heeft ontwikkeld en bijkomend een oproep lanceert om als lokaal bestuur in de spiegel te kijken en de eigen bestuurskracht onder de loep te nemen. Laat het een incentive zijn om met de conclusies van de zelfevaluatie de bestuurskracht te verhogen.

Wat de vrijwillige fusies betreft, roep ik iedereen op om het debat rationeel te voeren. Men moet nadenken over wat de voordelen van een fusie zijn en in het bijzonder de voordelen voor de burger. Hij verdient namelijk de best mogelijk dienstverlening. Het debat ondergraven door met emotionele argumenten te goochelen, is immoreel. Schaalvergroting kan wel degelijk een meerwaarde bieden, de dienstverlening verbeteren, de moeilijke uitdagingen en taken haalbaar maken, meer investeringsruimte creëren, enz.

Het aantal samenwerkingsverbanden werd in de vorige legislatuur uitgebreid in kaart gebracht en we moeten streven naar zoveel mogelijk samenvallende samenwerkingsverbanden. Dat zal een werk van lange adem zijn maar een noodzakelijke weg. Vanuit Vlaanderen zullen we de criteria waar mogelijk beter afstemmen maar er is ook een taak weggelegd voor de lokale besturen en de provinciegouverneurs. Met de praktijkgids lokale samenwerkingsverbanden kunnen lokale besturen aan de slag om zelf initiatieven te nemen om samenwerkingsverbanden beter af te stemmen. Gouverneurs kunnen als bemiddelaar optreden bij de transitie naar meer samenvallende samenwerkingsverbanden.

Tot slot gaf ik ook aan minister Homans het advies mee om de inventarissen in het kader van de afslanking van de provincies goed te controleren. Het kan niet de bedoeling zijn dat provinciebesturen financiële middelen, personeelsleden, patrimonium, enz. verschuiven van persoonsgebonden naar grondgebonden bevoegdheden om ze als nog onder hun vleugels te houden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is