Op 16 oktober laatsleden diende De Federatie een beroep in bij het Grondwettelijk Hof. Het beroep, met als nummer 8087, heeft als doel om artikel 14, eerste lid, 3° van het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk te vernietigen. Concreet gaat het over volgende passage: “De organisatie neemt een brugfunctie op in de samenleving. Organisaties die segregerend werken door louter terug te plooien op etnisch-culturele afkomst, komen niet in aanmerking voor subsidie.” Dit vormt één van de subsidievoorwaarden om werkingssubsidies te ontvangen. De vraag tot vernietiging van deze passage houdt dus met andere woorden in dat deze volledige subsidievoorwaarde, inclusief het opnemen van een brugfunctie, zou verdwijnen.

Als het beroep tot vernietiging gegrond wordt verklaard tijdens de beoordelingsprocedure, dan kan deze subsidievoorwaarde niet worden toegepast, de bepaling moet immers geacht worden nooit te hebben bestaan”, stelt minister van Cultuur, Jan Jambon. “Er zal natuurlijk enige onzekerheid ontstaan bij de organisaties die tegen eind 2024 hun nieuwe beleidsplannen moeten indienen. Zullen zij zich al dan niet moeten positioneren ten opzichte van deze subsidievoorwaarde? Alleszins gaan onze werkzaamheden door en zullen de draaiboeken voor de beoordelaars opgemaakt worden volgens het decreet en het uitvoeringsbesluit zoals ze nu werden aangenomen.”

Op 31 december 2024 ligt de deadline voor de organisaties om hun subsidieaanvraag in te dienen. De volgende beleidsperiode gaat van start op 1 januari 2026. Het is dus onduidelijk wat er zal gebeuren wanneer een subsidievoorwaarde wordt vernietigd wanneer de beoordeling van de dossiers volop aan de gang is. Het is als het ware de spelregels veranderen in het midden van het spel.

Net op het moment dat de sector vragende partij is naar decretale rust, dreigt deze rust verstoord te worden”, zegt Meremans. “Dat is onverantwoord, want wanneer deze passage vernietigd wordt, vernietigd men ook de brugfunctie die organisaties moeten opnemen. Dat is net de kern van sociaal-cultureel volwassenwerk en alle organisaties die hierin werken. Verbinding zoeken in onze samenleving.”

Onderwerpen