Woonwensen

Wellicht heeft COVID-19 dit ook aangewakkerd, maar bijna iedereen met een verhuiswens wil een private buitentuin of een ruim terras.

Een eigen woning met een eigen tuintje blijft de kroon spannen. Opvallend is ook dat het merendeel wil blijven wonen in de eigen kern. Tegelijk kunnen we ook zeggen dat 55 procent van de senioren  (65 - 74 j) overweegt om te verhuizen naar een appartement. De vergrijzing van de Dendermondse bevolking volgt hier nu ook de Vlaamse trend.

De meeste ondervraagden vinden winkel, openbaar groen en een paarkeerplaats in hun onmiddellijke nabijheid belangrijk. Tevens hecht de Dendermondenaar veel belang aan goede fietsverbindingen en een goed openbaar vervoer.

Ook nog om mee te geven:

Mediaanprijs in Dendermonde – rijwoningen en halfopen bebouwing: 223 500  euro

                                                           Open bebouwing: 349 000 euro

                                                           Appartementen: 184 500 euro

Bijna de helft van de respondenten uit de bevraging geeft aan zich een woning van meer dan 300 000 euro te kunnen veroorloven. Het merendeel van de respondenten gaf ook mee dat ze de vraagprijs van een woning ervaren als aanvaardbaar.

Woononderzoek en eerste vaststellingen

Dendermonde blijft aantrekkelijk voor mensen uit andere Vlaamse gemeenten die hier hun toekomst willen uitbouwen. Onze stad kent al een hele tijd nauwelijks geen natuurlijke aangroei meer. Onze groei wordt dus voornamelijk bepaald doordat er meer mensen naar Dendermonde verhuizen dan dat er vertrekken.

Het inwonersaantal zal volgens prognose, stijgen van 45 870 in 2020 tot 49 863 in 2035. In deze evolutie vindt er een ‘gezinsverdunning’ (meer gezinnen die alsmaar kleiner worden) plaats die gepaard gaat met een versnelde vergrijzing en een stijgende groep alleenwonende ouderen. Onze gemiddelde huishoudensgrootte is lager dan provinciaal en Vlaams gemiddelde.

Het aantrekken van ‘young potentials’ die een gezin willen stichten en hun toekomst willen uitbouwen in onze stad, blijft dus wel belangrijk.

Er komen in Dendermonde een 1800-tal huishoudens bij tegen 2035 (van 20 459 naar 22 289). Echter, mensen vinden Dendermonde leuk omdat het een leefbare stad is waar we als stad toch nog de gezelligheid bieden van een dorp of kleinere kern.

Het is dus ook niet onze bedoeling om de stad ongebreideld te laten groeien. Leefbaarheid en voldoende open ruimte en zuurstof blijven belangrijk als troef – het komt er dus op aan een goed evenwicht te bewaren.

Ook een opvallende vaststelling: een aangroei veronderstelt voldoende woningen, maar met de huidige ontwikkelingsprojecten die op stapel staan en waar al plannen voor bestaan is deze vraag gedekt. Er is dus bijgevolg geen nood om meer open gebied aan te snijden. Zo kunnen we de woonreservegebieden maximaal vrijwaren. Daardoor nemen we de druk weg op de open ruimte, want het is net dat groen dat een extra troef is voor onze stad. Uiteraard gaan we verdichten, maar de nodige creativiteit is daarvoor nodig om de leefbaarheid te waarborgen.

De participatie met de bevolking is nodig om info mee te geven, maar tevens willen we ook luisteren naar opmerkingen en suggesties.

“Het werk is uiteraard niet af,” stelt Tomas Roggeman, schepen van Wonen in Dendermonde. “We hebben onderzoek, bevraging en eerste vaststellingen gedaan. In het najaar gaan we verder, dan moeten we verder de visie ontwikkelen welke woonvorm we waar willen ontwikkelen en welk gebied we daarvoor afbakenen.” Ook de vragen en bezorgdheden  over meergezinswoningen, dat sterk leeft in bepaalde kernen, nemen we mee in de uiteindelijke woonvisie die we finaliseren in december.

“Met deze nieuwe woonvisie willen we een duidelijk en weloverwogen kader uitzetten voor de toekomst,” stelt Marius Meremans, schepen van stadsontwikkeling in Dendermonde. “Dendermonde is geen grote stad, wel een grootse stad en dat willen we zo ook houden.”

Onderwerpen