Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de omvorming van de De Bruynkaai tot een aangename, groene en verkeersveilige site goed. De stad wil in 2022-2023 ook de loop van de De Bruynlaan verleggen naar de woningen toe met een nieuw kruispunt op de Noordlaan. Dit kruispunt laat enkel verkeer ‘rechts in-rechts uit’ toe. Verkeer komende vanuit de De Bruynlaan richting kruispunt Mechelse Poort zal moeten keren op de Noordlaan aan de afslag voor ‘parking Kazerne’.

Door het verleggen van de huidige weg komt er ruimte vrij voor creatie van een park aan de Scheldeboorden in 2023-2024. Door deze onthardingsoperatie ontstaat een grote, groene, recreatieve ruimte met uitzicht op de Schelde. De stad wil tevens het reeds bestaande jaagpad op de Scheldedijk verbreden tot een aangename flaneerstrook voor fietsers en voetgangers langsheen de Scheldeboorden. Deze flaneerzone zal via groenbeplantingen afgeschermd worden van de te behouden autoparking.

“Er zal een aantrekkelijke link voor fietsers en voetgangers worden gecreëerd vanaf de Scheldedijk naar het stadscentrum, via de Veerstraat. De zwakke weggebruiker zal op een verkeersveilige manier de Noordlaan kunnen oversteken”, verklaart schepen van Mobiliteit en Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “Ook het kruispunt Mechelse Poort nemen we grondig onder handen. Drie fiets- en voetgangerstunnels zullen de verkeersveiligheid verbeteren en een vlottere doorstroom voor alle soorten verkeer mogelijk maken”, voegt hij eraan toe.

Waar nu de vrachtenwagenparking ligt (de kant het dichtst bij de brug richting Grembergen), komt een waterbuffer voor de nieuwe fietspaden en tunnels. We richten de waterbuffer zo in dat hij de herinnering oproept aan de vroegere aanzet van de vestinggracht om de stad, richting het Amelinckxgebouw. Het fietspad over deze waterbuffer zal via een brug vorm worden gegeven met de bestaande brugconstructies aan de Brusselse en Mechelse Poort als inspiratie. Deze brug en de tunnel onder de Noordlaan zullen een nieuwe ‘poort’ vormen voor fietsers en voetgangers richting het centrum.

We laten de waterbuffer aansluiten op de vroegere afsluitdam tussen de Dender en de vestinggracht: de ‘beer met monnik’. De beer was de naam van de dam. De monnik was een torentje dat vijandige legers verhinderde om via deze dam de stad binnen te vallen. De hele constructie zit nog steeds onder de grond. Het bovenste stuk van monnik steekt boven het maaiveld uit, te zien als een kleine piramide op de parking van de De Bruynkaai. Dankzij een goede samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer krijgen we zo de kans om dit stukje geschiedenis weer vrij te graven en te tonen als deel van onze vestingstad.

“Daar waar we de parkeerruimte voor auto’s zullen behouden, is het de bedoeling om de vrachtwagens, die nu onderdak vinden op de De Bruynkaai niet te laten weerkeren na de werkzaamheden. Dat biedt ons de mogelijkheid om de site groen in te richten om wandelaars en fietsers op die manier goesting te doen krijgen om ons prachtige historische stadscentrum te bezoeken”, vervolledigt Meremans. “De stad verbindt er zich ook toe om, in samenspraak met de woonwagenbewoners, een alternatieve locatie te zoeken waar ze zich permanent kunnen vestigen”, besluit hij.

Onderwerpen