De visienota behelst het hele kunstenveld en ziet de individuele kunstenaar als hoeksteen van het kunstenlandschap. Daarbij willen we voldoende aandacht hebben voor de precaire situatie waarin vele kunstenaars en medewerkers in de sector zich bevinden. Concreet voorzien we volgende prioriteiten in de visienota:

Vernieuwing kunstendecreet

Vanuit N-VA hebben we steeds de vraag vanuit een resem organisaties naar meer zekerheid op langere termijn ter harte genomen: Hiervoor komt er een nieuwe categorie in het kunstendecreet, met duidelijke beheersovereenkomsten en doelstellingen (‘kerninstellingen’).

Organisaties moeten de keuze maken tussen structurele subsidie of zich inschrijven in de  ‘dynamische ruimte‘ waarbij we rekening zullen moeten houden met voldoende budgettaire ruimte voor projectsubsidies in de toekomst.

 “Met deze wijzigingen voorzien we meer budgettaire zekerheid voor zowel grote als kleine spelers in het kunstenveld. Deze visienota is daartoe een eerste aanzet. We gaan ondertussen in verder overleg met de sector over de verdere uitwerking.”

Traditie, erfgoed én innovatie

In Vlaanderen leveren we – net als in het verleden – hoogkwalitatieve kunst af. We moeten deze positie consolideren. We mogen ons erfgoed niet vergeten en de vertaling ervan in nieuwe projecten zullen we als N-VA ondersteunen, maar dit betekent tegelijk dat we moeten blijven excelleren in innovatie en gedurfde initiatieven, kunst van vandaag is immers het erfgoed van morgen.

Landschapszorg

Artistieke kwaliteit staat steeds voorop maar we moeten ons hoeden voor culturele en regionale verschraling waarbij bepaalde kunstvormen en -uitingen verloren dreigen te gaan. Wij verwachten dat hieraan voldoende aandacht wordt geschonken.

Gemeenschapsvorming

Samenwerking met andere sectoren en vooral het onderwijs is cruciaal voor een rijk cultuur- en kunstenleven in Vlaanderen. De participatie willen we verhogen, en met de Canon van Vlaanderen willen we meer bijdragen aan een grotere culturele kennis en bewustzijn bij kinderen en jongeren.

Uiteraard hangt de schaduw van de huidige Corona-crisis over de sector, en we zullen in eerste instantie deze nood moeten lenigen. Maar tegelijk mogen we ook niet blijven stilstaan en toch een duidelijk richtinggevend kader uittekenen voor de toekomst.

Onderwerpen