Woonvisie Dendermonde in vorm gegoten: eindsprint nabij

Door Marius Meremans op 17 november 2021

Zoals reeds vooropgesteld, is het late najaar 2021 voorzien als landing voor de nieuwe woonvisie in onze stad. Na de participatie met de bevolking op 16 november volgen nog overleg en debat met Gecoro en de raadscommissie op 16 december. Het college zal vervolgens de visie definitief goedkeuren.

Er is door het studiebureau en onze diensten hard gewerkt en dit heeft geleid tot een onderverdeling met categorieën met elk ook hun eigen voorwaarden en karakteristieken. Ondertussen heeft het college al goedkeuring gegeven aan de opdeling in categorieën en de bijhorende voorwaarden. Na het participatiemoment op 16 november is er ook nog een terugkoppeling en bespreking met de raadsleden. Bij de mogelijke afbakeningen kunnen nog wijzigingen ingevoerd worden.

Onderzoek heeft aangetoond dat de groei van Dendermonde en bijkomende huishoudens kan opgevangen worden door projecten die reeds op stapel staan of zullen uitgevoerd worden de komende jaren. Het aansnijden van bijkomende woongebieden is dus niet aan de orde. Dit betekent ook meteen dat de nog vrije Woonuitbreidingsgebieden gevrijwaard blijven.

Het zoveel mogelijk behouden van de open ruimte is dus een zeer belangrijke leidraad. Vooreerst maken we een onderscheid tussen onze dorpen (kleinere kernen) en ons kernhart met tal van voorzieningen en directe aansluiting op het openbaar vervoer. Dat ‘kernhart’ is centrum Dendermonde en Sint-Gillis, onze meest verstedelijkte gebieden.

We onderscheiden 3 richtingen in een globale verdichtingsstrategie nl, ‘vrijwaren’ , ‘bewaren’ en ‘groei’. Deze laatste betekent niet ‘zo snel mogelijk verdichten’, maar dat herontwikkeling kan, mits verbetering van de leefkwaliteit van de omgeving.

‘Verdichten en groeien’ is geen doelstelling op zich, elk verdichtingsproject moet een meerwaarde realiseren voor het bestaande woonweefsel.

Woonlinten: vrijwaren!

Dit gaat over woonlinten die echt buiten onze kernen liggen (donkerblauw op kaart) , daar mikken we voluit op behoud van open ruimte.

 • Geen opdeling van percelen of gebouwen, geen ‘appartementisering’.
 • Extra maatregelen ifv behoud en beleving open ruimte.
 • Voor mensen die er nu wonen, verandert er niets. Enkel dat we die ruimte nog beter gaan beschermen.

Dorpen: bewaren!

We trekken voluit de kaart van het behoud van de identiteit van onze dorpen en kernen.

 • Onbebouwde kavels in kernen kunnen opgevuld worden met en dorpse architectuur met kleine korrel.
 • A priori geen opdeling van percelen of gebouwen.
 • Geen ‘appartementisering’, uitzondering voor bepaalde zones.
  - Grembergen, Baasrode: marktconforme appartementen kunnen maar louter in beperkte aangeduide zone.
  - Oudegem, Appels: geen nieuwe appartementen, tenzij voor senioren en dan nog enkel in aangeduide zone.
  - Schoonaarde, Mespelare, Vlassenbroek: geen appartementisering
 • Focus op grondgebonden woningen met private tuin.
 • Elke verbouwing of nieuwbouw moet passen binnen de dorpse architectuur.

Het is belangrijk dat mensen die in de deelgemeenten wonen, dit ook levenslang kunnen doen. Vandaar dat we daar ook de nodige voorziening voor treffen.

 

Sint-Gillis en centrum Dendermonde: verdere opdeling

Hefboomplekken

Het dense centrum van Sint-Gillis, de stationsbuurt kant Dendermonde en (rondom) de Groene Dender catalogeren we als ‘hefboomplek’. Hier zijn ingrepen nodig om de woonkwaliteit en leefomgeving te verbeteren. Er is wel degelijk potentieel om hier het verschil te maken. Elke herontwikkeling moet aantonen dat ze wel degelijk bijdraagt tot een meerwaarde voor de buurt. Dit betekent dat we inzetten op een maatschappelijke meerwaarde bij de creatie of herontwikkeling van extra woningen.

Bvb :

 • Een buurtparking met eventuele mogelijkheid tot deelsysteem
 • Extra groen door publiek park of moestuin
 • Buurtvoorziening (zoals buurtschuur,…)
 • Ademruimte en stilteplekken ontwikkelen in dens centrum
 • Doorwaadbaarheid voorzien, doorsteken die uitnodigend zijn voor zachte weggebruikers

We mikken op renovatie van kleine rijwoningen of verouderde hoogbouw, willen dat er meer ingezet wordt op gemeenschapsvoorzieningen (Vb: buurtwinkels), ruimte voor doorsteken, geclusterde parkings,…

We leggen dus extra voorwaarden op voor wie wil ontwikkelen op deze hefboomplekken, maar we willen vanuit de stad investeerders bijstaan via een ‘kwaliteitskamer’  (kleine groep onafhankelijke experten).
 

Beeldkwalitatieve wijken                                               

Dit zijn wijken die opvallen door een harmonieuze architectuur, bepaalde beeldwaarde en een zekere uniformiteit.

(Stadshart Dendermonde, tuinwijk Sint-Gillis (klein Parijs), wijk Keur, Dammen,…)

 • Niet inzetten op appartementen, noch opdeling van historische huizen in kleine studio’s.
 • Wel: harmonieus inpassen van nieuwe ontwikkelingen, renoveren van panden.
 • Ontwikkelen pleintjes en publieke speeltuintjes.
 • Uniformiteit behouden.
 • De overgedimensioneerde wegenis verfraaien  (bomen langs de straat, groene voortuinen…).

 

Monofunctionele verkavelingen

Dit gaat over verkavelingen met een lage woondichtheid (vrijstaande ééngezinswoningen), hoog ruimtebeslag en weinig uniformiteit.

(Prinsenmeerswijk, Achthoek, Keur St Gillis,…)

 • Verdichting kan, maar moet bijdragen aan verduurzaming
 • Elk verdichtingsproject wordt gekoppeld aan nieuwe fiets-, wandel- en natuurwegen
 • Innovatieve woonvormen
 • Ontharding voortuinen
 • Fietsvriendelijkheid introduceren
 • Mix van types woningen (ook voor starters, kleinere gezinnen,...)
 • Bij verdichting gevoel van open bebouwing behouden

(Langere termijn: mogelijkheid tot opsplitsen open bebouwing in bvb. 2 halfopen bebouwingen, verdichting zonder extra footprint. )
 

Stedelijke linten

Noordlaan, Gentse steenweg (vanaf lichten Noordlaan ), Mechelse Steenweg en deel Heirbaan.

 • Verdichten, maar enkel op die plaatsen waar combinatie is met andere functies (bedrijvigheid, handel,…). Dit zijn de microcentraliteiten (cirkels op kaart).
 • Niet zomaar ruimte aansnijden, bestaande sites beter benutten en ruimtegebruik optimaliseren.
 • Clusteren parking en fietsenstallingen, inzetten op deelsystemen.
 • Vergroening tussen de gebouwen.

 

Met deze visie willen we van Dendermonde een stad maken die aangenaam blijft om in te wonen. Geen grote stad, maar een grootse stad. Behouden van open ruimte, vergroening, leefbaarheid, maatregelen in functie van klimaatadaptatie en meer zuurstof in kernen brengen blijven de leidraad voor deze woonvisie. We gaan onze visies ook toelichten aan de Provincie en het Vlaams Gewest want de uiteindelijk goedgekeurde woonvisie zal het kader vormen voor de goede ruimtelijke ordening bij toewijzing van vergunningen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is